แบบฟอร์มสำหรับการเขียนproposal โครงการวิจัย ของศูนย์มานุษ

แบบฟอร์มสำหรับการเขียนproposal โครงการวิจัย ของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
1. แบบเสนอโครงการวิจัย
2. ข้อปฏิบัติการของผู้รับทุนวิจัย

นักวิจัย คณะสังคมศาสตร์ สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ตามลิงค์แนบเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้