รับสมัครทุนอุดหนุนการวิจัย รายได้คณะสังคมศาสตร์ 2561

การรับสมัครทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินงบประมาณเงินรายได้ของคณะสังคมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2561

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดอยู่ในกลุ่มมหาวิทยาลัยวิจัย ดังนั้นการวิจัยและวิชาการถือเป็นภารกิจที่สำคัญของบุคลากรที่สังกัดมหาวิทยาลัย เป็นดัชนีชี้วัดคุณภาพต่างๆ ตามการประกันคุณภาพของหน่วยงาน  คณะสังคมศาสตร์ เป็นหน่วยงานหนึ่งที่อยู่ในมหาวิทยาลัย และต้องดำเนินการจัดสรรทุนอุดหนุนการทำวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้ในแต่ละปี ให้กับบุคลากรคณะสังคมศาสตร์ เพื่อผลิตผลงานวิจัย ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน ในปี 2561 คณะสังคมศาสตร์ได้ดำเนินการจัดสรรเป็นทุนประเภทต่างๆ ในการสนับสนุนการทำวิจัย ได้แก่ ทุนสนับสนุนการผลิตงานวิจัยและการสร้างสรรค์ ทุนสนับสนุนสำหรับการทำวิจัยในชั้นเรียน  ทุนสนับสนุนสำหรับการตอบสนองตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย หรือการบูรณาการระหว่างศาสตร์  เพื่อเป็นไปตามตัวชี้วัดของการประกันคุณภาพการศึกษา และทุนสนับสนุนสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเพื่อประโยชน์ในการพัฒนางาน เพื่อให้บุคลากรในคณะสังคมศาสตร์ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการได้ผลิตงานวิจัยที่จะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน ต่อองค์กร และการพัฒนาสังคมและประเทศชาติต่อไป

ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัย, ระบียบการเบิกจ่าย การขอจริธรรมการวิจัยในมนุษย์ ฯ ได้ที่เว็บไซต์ สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย และกรอกระบบบริหารจัดการวิจัย URMS ได้ที่นี่ ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2560 ถึง วันที่ 31 มกราคม 2561 เวลา 16.00 น.

ติดต่อ ฝ่ายวิจัย คณะสังคมศาสตร์ โทร. 11724 ในวัน และเวลาราชการ เท่านั้น
ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง