โครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2561 รุ่น 1 เรื่อง การอบรมเชิงปฏิบัติการ : การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย กำหนดจัดโครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2561 รุ่น 1 เรื่อง การอบรมเชิงปฏิบัติการ: การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย โดยขอเชิญอาจารย์ นักวิจัย ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ ดังกล่าว รายละเอียดดังนี้
- ภาคทฤษฎี ในวันที่ 31 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุมสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย
ชั้น 19 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
- ภาคปฏิบัติ ในวันที่ 22 - 24 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมสปริงฟิลด์ วิลเลจ กอลฟ์ แอนด์ สปา จ.เพชรบุรี

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายบริหารจัดการวิจัย 02-649-5000 ต่อ 11017-9 และ 11082