ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยที่จะขอรับงบประมาณแผนบูรณาการพัฒนาศักยภาพ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2562

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยที่จะขอรับงบประมาณแผนบูรณาการพัฒนาศักยภาพ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2562

ในการนี้ จึงขอแจ้งประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยที่จะขอรับงบประมาณแผนบูรณาการพัฒนาศักยภาพ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยขอให้บุคลากรสายวิชาการ หรือ นักวิจัย ที่สนใจจะรับทุนสนับสนุนการวิจัยดำเนินการจัดทำข้อเสนอโครงการตามแบบเสนอโครงการวิจัย (research project) เป้าหมายที่ 1 – 4 (สำหรับโครงการเดี่ยวและโครงการย่อยภายใต้ชุดโครงการ) หรือ แบบเสนอชุดโครงการวิจัย (research program) พร้อมหนังสือนำส่ง จำนวน 1 ชุด ไปยังสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญา
และวิจัย

ขอให้ดำเนินการสมัครขอรับทุนผ่านระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS) โดยเข้าไปสมัครได้ที่ www.nrms.go.th ภายในวันที่ 9 ตุลาคม 2560

* นักวิจัยสามารถดูรายละเอียดแผนบูรณาการที่เปิดรับได้ตามเอกสาร Program based และสามารถขอรับเลข OTP เพื่อใช้สำหรับส่งโครงการวิจัยได้ที่ฝ่ายบริหารจัดการงานวิจัย โทร. 11017-19, 11082-83 และ 11086

ที่มา สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย