เอกสารดาวน์โหลดจากการประชุมคณะอนุกรรมการฯ

เอกสารดาวน์โหลดจากการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารงานวิจัยเงินรายได้มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ครั้งที่ 1/2560 เกี่ยวกับข้อมูลหรือเอกสารอ้างอิงเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย งบรายได้แผ่นดิน ปี 2562 ประกอบด้วย

1. (ร่าง) ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 20 ปี (2560-2579 ) อัพเดท 11 กันยายน 2560
2. สรุปเป้าหมายและสรุปร่างยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 20 ปี