ขอเชิญนำผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมเข้าร่วมการประกวดและจัดแสดงในเวทีนานาชาติ

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้กำหนดแผนงานการนำผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมของนักวิจัยและนักประดิษฐ์เพื่อเป็นตัวแทนของประเทศไทยไปเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงในเวทีระดับชาติ ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 3 เวที

1. งาน "11th Internayional Warsaw Invention Show" (IWIS 2017) ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-11 ตุลาคม 2560 ณ กรุงวอร์ซอ สธารณรัฐโปแลนด์

2. งาน "Seoul International Invention Fair 2017" (SIIF 2017) ซึ่งกำหนดจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2560 ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี

3. งาน "46th International Exhibition of Inventions Geneva" ซึ่งกำหนดจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 11 - 15 เมษายน 2561 ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส

โดยมีรายละเอียดโครงการและแผนงานของแต่ละเวทีดังรายละเอียดในเอกสารแนบ

ในการนี้ วช. จึงขอเรียนเชิญท่้านที่สนใจเข้ร่วมประกวดและจัดแสดงในแต่ละเวทีข้างต้น โดยสามารถดูรายละเอียดได้ดังเอกสารแนบและทาง www.inventiontorday.nrct.go.th

รายละเอียดเพิ่มเติม สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย

Attachments:
Access this URL (http://research.swu.ac.th/file_new/1167_1.pdf)1167_1.pdf[ ]3857 kB