การประชุมปฏิบัติการนานาชาติ อู่ทอง เรื่อง นิยามแห่งทวารวดี (Defining Dvaravati): ต้นทางสำคัญของอารยวัฒนธรรมไทย

จัดโดย อพท., สยามสมาคม, มูลนิธิพิริยะไกรฤกษ์ และหอจดหมายเหตุพุทธทาส
๓๐ - ๓๑ สิงหาคมนี้ ที่สวนโมกข์กรุงเทพฯ
๑ - ๓ กันยายน ที่อู่ทอง แม่กลอง ท่าจีน

ขอเชิญร่วมเรียนรู้ต้นเค้าแห่งความเป็นไทย มีนักวิชาการชั้นนำของโลกมาให้ความรู้หลายท่าน และมีการจัดแสดงสิ่งค้นพบใหม่ที่อาจเกี่ยวเนื่องจำนวนหนึ่ง มีหนังสือแจกสำหรับท่านที่เข้าร่วม ๑๐๐ ท่านแรกเท่านั้น

ผู้สนใจสามารถอ่านรายละเอียดและลงทะเบียนร่วมงานได้ที่ http://www.definingdvaravati.com (งานเป็นภาษาอังกฤษ)
ดูคลิป “อู่ทอง : นิยามแห่งทวารวดี” ได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=QxlP20JG0Fw