แนวปฏิบัติที่ดีของการบูรณาการงานบริการวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน และงานวิจัย

ในภารกิจทั้ง 4 ด้านสิ่งหนึ่งที่อาจารย์ที่อยู่ในสายวิชาการต้องดำเนินการคือ การบูรณาการภารกิจทั้ง 4 ด้านนั้นอาจารย์สามารถเริ่มต้นได้จากการวางแผนในรายวิชาเรียนที่ต้องการจะบูรณาการ การบูรณาการอาจดำเนินงานเพียง 3 ด้านแต่ที่ควรทำเป็นหลักคือ การบูรณาการภารกิจอื่นๆ กับการเรียนการสอน หรือกับการวิจัย จะทำให้อาจารย์สามารถนำผลการวิจัย /การบริการวิชาการ/การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มาใช้ประโยชน์สำหรับการเรียนการสอน ในการวางแผนนั้น อาจารย์ต้องวางแผนว่าจะบูรณาการกับอะไรภารกิจไหน หลังจากนั้นก็ดำเนินการใส่การวางแผนไปในการวางแผนการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่ได้รับมอบหมาย ถ้าจะบูรณาการกับการวิจัย ก็ควรเริ่มต้นในการขอทุนวิจัยจากแหล่งทุนต่างๆ เพื่อจะได้มีผลงานวิจัยและนำมาใช้ประโยชน์ได้ หรือถ้าจะบูรณาการกับการบริการวิชาการ คณะก็ควรวางแผนหรืออาจารย์ผู้สอนก็ควรวางแผนร่วมกับฝ่ายบริการวิชาการของคณะเพื่อนำบรรจุไว้ในแผนบริการวิชาการ/แผนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมด้วย  ขั้นตอนในการปฏิบัติสำหรับการบูรณาการมีดังนี้

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ

Attachments:
Download this file (good-002.pdf)good-002.pdf[ ]71 kB