การบรรยายการใช้งานระบบ NRMS และระบบ DRMS นอกสถานที่

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับเครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) ได้พัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (ระบบ NRMS) เพื่อบริหารจัดการงบประมาณและงานวิจัยของหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานแหล่งทุน และหน่วยงานอื่น ๆ และต่อมา วช. ได้พัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยของหน่วยงาน (Department Research Management System : DRMS) สำหรับให้หน่วยงานใช้ในการบริหารจัดการงานวิจัยทุนเงินรายได้ของหน่วยงาน นั้น

ในการนี้ เนื่องจากมีหลายหน่วยงานได้มีหนังสือเชิญบุคลากร วช. เป็นวิทยากรไปบรรยายการใช้งานระบบ NRMS และระบบ DRMS นอกสถานที่ แต่ วช. มีข้อจำกัดด้านบุคลากร จึงไม่สามารถให้ความอนุเคราะห์วิทยากรไปบรรยายนอกสถานที่ได้ ทั้งนี้ วช. ได้มีการจัดอบรมการใช้งานระบบ NRMS สำหรับนักวิจัยและผู้ประสานหน่วยงาน และระบบ DRMS สำหรับหน่วยงานนำร่อง โดยจัดเป็นประจำตลอดทั้งปี ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนอบรมได้ทางเว็บไซต์ระบบ NRMS (www.nrms.go.th)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
กองมาตรฐานการวิจัย
โทรศัพท์ ๐-๒๙๔๐ ๖๕๐๑, ๐-๒๕๖๑ ๒๔๔๕ ต่อ ๖๐๗
โทรสาร ๐-๒๕๗๙ ๒๒๘๓, ๐-๒๕๗๙-๐๕๙๓
ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
หนังสือ เรื่อง การบรรยายการใช้งานระบบ NRMS และระบบ DRMS นอกสถานที่ (เอกสารแนบ)
ข่าว : ประกาศจากกองมาตรฐานการวิจัย
วันที่ประกาศข่าว : 20 มิ.ย.60
ประกาศโดย : กองมาตรฐานการวิจัย ( แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 23 มิ.ย.60)