ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยทุนสนับสนุนการทำวิจัยสถาบัน

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยทุนสนับสนุนการทำวิจัยสถาบัน ประจำปี 2560 เพื่อเป็นการสนับสนุนให้บุคลากรสายปฏิบัติการดำเนินการวิจัย สามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 25 กรกฎาคม 2560 โดยสมัครผ่านระบบบริหารจัดการงานวิจัยมหาวิทยาลัย https://urms.swu.ac.th (URMS)

ในการนี้ สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย จึงขอความอนุเคราะห์ท่านประชาสัมพันธ์ ให้บุคลากรสายปฏิบัติการ ในหน่วยงานของท่านทราบโดยทั่วกัน

แบบ ว-1-ด สายปฏิบัติการ download
ประกาศทุนสนับสนุนการทำวิจัยสถาบัน download
บันทึกข้อความ download