ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย เรื่องประชาคมอาเซียน ประจำปีงบประมาณ 2559 ครั้งที่ 2

ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยภายใต้โครงการ

การวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ เรื่อง ประชาคมอาเซียน ( ประจำปีงบประมาณ 2559 ครั้งที่ 2 )
คุณสมบัติของผู้สมัครรับทุน
1.นักวิชาการจากสถาบันการศึกษาในประเทศไทย หรือเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภาครัฐที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องในเรื่องประชาคมอาเซียน
2.มีประสบการณ์ด้านการวิจัยเกี่ยวข้องกับประเด็นที่เสนอขอทุน
3.มีผลงานทางวิชาการหรืองานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารเชิงวิชาการในประเทศหรือต่างประเทศ

ระยะเวลาโครงการ : ไม่เกิน 12 เดือน

ประเภทโครงการ
ชุดโครงการ (ประกอบด้วยโครงการวิจัยย่อยหลายโครงการ) หรือ โครงการวิจัยเดี่ยว

กำหนดเปิดรับข้อเสนอโครงการ
ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 2 พฤษภาคม 2559

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
02-278-8200 ต่อ 8319 (ปิยดา) หรือ 02-278-8217 (รพีพร)