ทุนจัดทำวารสารวิชาการด้านสังคมศาสตร์

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มีนโยบายในการพัฒนาวารสารสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ให้เป็นมาตรฐานสากลในรูปแบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Journal) ภาษาอังกฤษ เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการของนักวิจัยและนักวิชาการให้กว้างไกลในระดับโลก

นโยบายดังกล่าวเริ่มดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม ในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ด้วยความร่วมมือระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กับ สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดพิมพ์ NRCT Official e-Journal ด้านวิทยาศาสตร์โดยใช้ชื่อว่า ScienceAsia ต่อมาในปี พ.ศ.๒๕๕๗ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้ใช้รูปแบบความร่วมมือในการจัดทำวารสารเพื่อจัดพิมพ์ NRCT Official e-Journal ด้านสังคมศาสตร์โดยการให้ทุนสนับสนุนการจัดทำวารสารวิชาการทางด้านสังคมศาสตร์กับหน่วยงานที่มีความพร้อมในการจัดทำวารสารที่มีมาตรฐานสากล โดยใช้ชื่อว่า Social Science Asia ความร่วมมือรูปแบบใหม่ระหว่าง วช. และหน่วยงานที่มีความพร้อมทางด้านวิชาการในการจัดทำ NRCT Official e-Journal ให้ได้มาตรฐานสากล ทั้งด้านวิทยาศาสตร์และด้านสังคมศาสตร์ เพื่อส่งเสริมวงการวิจัยและวงการวิชาการของไทยให้มีผลงานเผยแพร่ไปในระดับโลก มีผลสัมฤทธิ์เป็นที่ประจักษ์

สามารถเข้าถึงได้ที่ URL: http://e-journal.nrct.go.th

จากผลสัมฤทธิ์เป็นที่ประจักษ์ดังกล่าวข้างต้น ในปี พ.ศ.๒๕๕๙ วช. จึงได้จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการจัดทำ NRCT Official e-Journal ด้านสังคมศาสตร์

โดยให้ทุนสนับสนุนเป็นจำนวน ๘๐๐,๐๐๐ บาท (แปดแสนบาทถ้วน) จำนวน ๔ ทุน ทุนละ ๒๐๐,๐๐๐ บาท(สองแสนบาทถ้วน)

ที่มาและดูรายละเอียดเพิ่มเติม: http://www.nrct.go.th/