ประกาศทุนสนับสนุนการทำวิจัยสถาบัน ประจำปี 2559

มหาวิทยาลัย ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ทุนสนับสนุนการทำวิจัยสถาบัน ประจำปี 2559 เพื่อเป็นการสนับสนุนให้บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการดำเนินงานโครงการวิจัย โดยบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ท่านใดประสงค์ที่จะทำงานวิจัย ให้ยื่นขอสมัครรับทุนสนับสนุนการทำวิจัยสถาบัน (รายละเอียดตามไฟล์เอกสารที่แนบท้าย) ไปยังสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึง วันที่ 18 เมษายน 2559

ที่มา : สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย