ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการ โครงการประชุมวิชาการ "การรักษาโรคกับการใช้ยาสมุนไพรในวัฒนธรรมไทย-ไท"

โครงการวิวัฒน์ไทยและอาเซียนศึกษานานาชาติเพื่อการพัฒนาสังคมไทย (ENITAS) สถาบันไทยศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ ศูนย์ล้านนาศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะจัดงานประชุมวิชาการ การรักษาโรคกับการใช้ยาสมุนไพรในวัฒนธรรมไทย-ไท ระหว่างวันที่ 22-23 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมเลอ เมอริเดียน จังหวัดเชียงใหม่

ในการนี้คณะผู้จัดการประชุมฯ จึงขอเรียนเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมงานดังกล่าว รายละเอียดดังเอกสารแนบ
รายละเอียดเพิ่มเติม download