ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและนักวิจัยหลังปริญญาเอกของรัฐบาลมาเลเซีย

กระทรวงการต่างประเทสแจ้งว่า กระทรวงอุดมศึกษามาเลยเซียได้เสนอให้ทุนการศึกษานานาชาติในระดับปริญญาโท ปริญญาเอกและระดับนักวิจัยหลังปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2017-2018 ในสถาบันการอุดมศึกษามาเลเซีย 28 แห่ง ทั้งนี้ผู้ประสงค์สมัครสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://biasiswa.mohe.gov.INTER ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2560 รายะเอียดทุนดังเอกสารแนบ รายละเอียดเพิ่มเติม download

หมายเหตุ ; เคยเผยแพร่มาแล้ว เมื่อ Tuesday, 21 March 2017