สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดการประกวดวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษาเครือข่ายพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2559

ด้วยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ มีนโยบายที่จะส่งเสริมการทำวิจัยด้านพัฒนบริหารศาสตร์ให้เป็นที่แพร่หลายในวงกว้าง เพื่อเกิดประโยชน์กับสังคมโดยรวม

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จึงเห็นสมควรจัดให้มีการประกวดวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษาเครือข่ายพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2559 เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถและทักษะในการทำวิจัย รวมถึงยังเป็นหนทางหนึ่งในการพัฒนาผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาให้มีคุณภาพได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ จึงเชิญชวนให้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับบะณฑิตศึกษา จากสถาบันอุดมศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ ส่งผลงานวิทยานิพนธ์เข้าประกวด ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 19 พฤษภาคม 2559 หรือสมัครด้วยตนเอง ถึงวันที่ 27 พฤษภาคม 2559

หมายเหตุ ; เคยเผยแพร่มาแล้ว เมื่อ Tuesday, 03 May 2016